Uitgelicht cursusaanbod

Gehele cursusaanbod

Steven Pont

Communicatie!

Het lijkt zo makkelijk om te communiceren, maar als we wat beter kijken blijkt er toch ook een hoop mis te kunnen gaan. Niet alleen in onze gesprekken met leerlingen, maar ook met ouders en niet te vergeten onze collega’s kan er een hoop ruis op de lijn zitten.

(0 beoordelingen)

€ 150,00

57 cursisten

Karin van Laer

Didactiek voor assistenten

Veel vakdocenten, leermeesters en assistenten in het praktijkonderwijs en vso geven zelfstandig les tijdens praktijkvakken. Om de vakkennis optimaal te kunnen overdragen is het belangrijk dat je didactische basiskennis hebt en weet hoe je jongeren in het vso en pro kunt activeren. Dit komt in opleidingen veelal niet genoeg aan bod.

(0 beoordelingen)

€ 1.350,00

10 cursisten

Monique Inja

Nieuw in 't GO starters

Ben jij een startende leerkracht in het (v)so/sbo? Of geef je net een jaar les aan leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs? Dan komt er waarschijnlijk heel wat op je af. In korte tijd wil je je leerlingen leren kennen. Je geeft les met verschillende methodes, maar je vindt het moeilijk om in te schatten wat je van je leerlingen kunt verwachten. Ook reageren leerlingen lang niet altijd zoals jij verwacht.

(0 beoordelingen)

€ 1.550,00

2 cursisten

Tim Surma

Bouwstenen voor effectieve didactiek

Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar. Om tot een goede les te komen, is het belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert.

(0 beoordelingen)

€ 150,00

11 cursisten

Esther Groenewegen - Jonker

Hechting (vervolg)

Vaak wordt een verstoorde gehechtheid pas later als diagnose bij kinderen gesteld. Dit is een gemiste kans. Je kunt al op heel jonge leeftijd symptomen bij baby’s of jonge kinderen herkennen. Het is dan voornaam om deze verzameling aan symptomen van vroegkinderlijk trauma goed op te merken. Dit kan heel veel ouders en leraren helpen in hun zoektocht naar oplossingen voor een kind met heel onaangepast gedrag. Want kinderen met hechtingsproblemen zijn niet lastig, ze hébben het lastig!

(0 beoordelingen)

€ 1.150,00

6 cursisten

Thom Verheggen

De oplossingenmachine, van moeten naar willen

De oplossingenmachine! Hij zit in ieder van ons, lijkt heel aantrekkelijk en doet soms ongemerkt of juist duidelijk zichtbaar zijn werk. En daarmee bereiken we onbedoeld precies wat we niet willen. We kennen allemaal het belang van eigenaarschap en intrinsieke motivatie in het onderwijs, voor zowel de docent als de leerling. Maar we weten ook hoe moeilijk dat in de praktijk soms kan zijn. In zijn nieuwste boek is Thom Verheggen (samen met Wouter Hart) een belangrijke oorzaak op het spoor: De oplossingenmachine!

(0 beoordelingen)

€ 1.150,00

5 cursisten

Van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid

Wat betekent het als je de focus verschuift van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid? Meld je aan voor het themacollege en verleg je focus. Werken aan aanwezigheid start met een preventieve aanpak gericht op alle leerlingen. Maar wat is aanwezigheid? Hoe ziet werken aan aanwezigheid er in de praktijk uit? En wat is daarvoor nodig?

(0 beoordelingen)

€ 250,00

0 cursisten

Nynke Jongsma

Ervaren maar nieuw in 't GO

Ben jij een zij-instromer of werk je net een jaar of twee als leerkracht in het (v)so/sbo? Dan heb je basiskennis, enige onderwijservaring en ben je wellicht toe aan verdieping van basiskennis over gedrag, leerlijnen, ambities en onderwijsbehoeften van leerlingen in het GO. Je wilt ontdekken hoe je het onderwijs beter af kunt stemmen op de specifieke behoeften van de leerlingen bij jou in de groep en op jouw school.

(0 beoordelingen)

€ 1.350,00

1 cursisten

Gabriël Anthonio

Leergang Leiderschap

“ Zelf en samen even stilstaan om daarna weer in beweging te komen.”

Prof. dr. Gabriël Anthonio en Reini Verboom Bsc. Organiseren voor de (aspirant) leidinggevenden die geïnspireerd zijn geraakt door de masterclasses over leiderschap, een leergang waarin dieper op een aantal domeinen en de persoonlijke verwerking van deelnemers wordt ingegaan.

(0 beoordelingen)

€ 2.000,00

3 cursisten

Haitske Dijkstra

Seksualiteit bij V(S)O- en PRO-leerlingen

Aandacht voor intimiteit en seksualiteit draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren. Het helpt hen een gezond en positief beeld van zichzelf en anderen te vormen. Daarnaast biedt het jongeren de nodige kennis en vaardigheden om weloverwogen beslissingen te nemen over hun seksuele gezondheid en gedrag. Bovendien draagt het bij aan het voorkomen van ongewenst seksueel gedrag. Bij jongeren met een (licht)verstandelijke beperking is het bespreekbaar maken van seksualiteit best een uitdaging.

(0 beoordelingen)

€ 150,00

17 cursisten

Karin Stokvis

Activeren van ZML

Zie jij Afwachtend, Ondoorgrondelijk, Onverschillig, Vlak, Overafhankelijk of Ontwijkend leerlinggedrag? Ontdek wat er achter de houding van moeilijk te motiveren ZML leerlingen zit.

(0 beoordelingen)

€ 1.150,00

14 cursisten

Jonne Lommerse

Jonge kind

Spel is bij uitstek de manier om de ontwikkeling en het leren bij jonge kinderen te bevorderen. Maar wat hebben jonge kinderen nodig om met hoge betrokkenheid en vol vertrouwen te kunnen spelen en leren?

(0 beoordelingen)

€ 1.150,00

5 cursisten

Carlinda Fuselier

Taal in spel

Het blijkt lastig om spontaan spel te zien als de ideale manier om de ontwikkeling van taal en denken te ondersteunen, maar dit kan wel! We gaan in op vragen als: Kan ik meespelen, zonder het spel te verstoren? Wat moet ik doen om de kinderen zo uit te dagen dat ze met mij en met elkaar gaan praten?

(0 beoordelingen)

€ 1.350,00

3 cursisten

Mariëtte Huizinga

Executieve functies

Raak jij ook verdwaald in de legio aan initiatieven voor het ondersteunen van executieve functies (EF)? Sinds de invoering van de NPO-financiering zien we binnen PO en VO hierin een explosieve stijging. Voorbeelden als ‘We nemen het op in het curriculum’, of ‘We nemen bij alle leerlingen een screening af en gaan dan ondersteuning bieden’ zijn aan de orde van de dag. Allemaal interventies die een groot beroep doen op de inzet van de leerkracht.

(0 beoordelingen)

€ 150,00

10 cursisten

Jantine Witteveen

Het vermoeide kinderbrein

Onze huidige leefwijze kost gemiddeld genomen meer energie, waardoor het brein onder druk komt te staan. Dit geldt uiteraard ook voor kinderen. Deze kinderen vertonen vaak afwijkend, en soms storend, gedrag.

(0 beoordelingen)

€ 150,00

30 cursisten

Inge Reijnders

Positief gedrag

Gedrag van kinderen is en blijft boeiend tijdens het lesgeven. Soms raken we verwikkeld in een machtsstrijd, worden we tegengesproken, verstoren leerlingen de les en dan is lesgeven ingewikkeld. Omgaan met gedrag is een belangrijke vaardigheid voor leerkrachten. Hoe doe je dat op een positieve manier, welke functie heeft het gedrag van een leerling en wat kun jij als leerkracht doen om vanuit een positieve houding zoveel mogelijk voor te zijn? Hoe schep je een positieve omgeving voor alle leerlingen?

(0 beoordelingen)

€ 150,00

30 cursisten

Ingrid de Rijber

Toetsen als didactische inspiratiebron

Vaak hebben toetsen een verplicht karakter en is ‘inspiratie’ niet het eerste woord dat naar boven komt als we het over toetsen hebben. Bovendien worstelen veel scholen in het GO met het interpreteren van toetsen; wanneer mag je als school/ leraar tevreden zijn en op basis waarvan concludeer je dat? En wat kun je met de resultaten in je lessen, aanbod en aanpak? In de afgelopen jaren zijn er veel bovenschoolse data verzameld in het GO, die een schat aan informatie geven over de ontwikkeling van (groepen) leerlingen.

(0 beoordelingen)

€ 1.750,00

1 cursisten

Wilfred Hofstetter

Basisvaardigheden: rekenen wat doen we met achterblijvers?

De basisvaardigheden rekenen staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Deze vaardigheden vormen de hoeksteen om andere vakken gemakkelijker te begrijpen en om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Niettemin blijft een specifieke groep leerlingen worstelen met deze vaardigheden en hebben zij behoefte aan een op maat gemaakt leerplan dat past bij hun ontwikkelingsniveau.

(0 beoordelingen)

€ 150,00

0 cursisten

Sämira Bencherif, Christina Kloosterman

Grip op gedrag (vervolg)

Steeds door de klas roepen, op elk geluidje reageren, medeleerlingen vaak aanraken of ‘ineens’ heel boos worden. Het zijn heel herkenbare gedragingen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Door als leerkracht te investeren in een positief leerklimaat kun je het gedrag evenals de leerresultaten van de leerlingen positief veranderen.

(0 beoordelingen)

€ 1.450,00

2 cursisten

Carin Samplonius, Claudia Hak

Grip op gedrag (basis)

Door de klas blijven roepen, medeleerlingen plagen door ze bijvoorbeeld steeds aan te raken of ‘ineens’ heel boos worden. Allerlei soorten gedragingen die herkenbaar zullen zijn in de dagelijkse onderwijspraktijk. Door als leerkracht te investeren in een positief leerklimaat kunnen de leerresultaten en gedragingen van de leerlingen positief veranderen.

(0 beoordelingen)

€ 1.450,00

0 cursisten

Nynke Jongsma, Renate Schaart

Druk en Dwars (basis leerkrachten) Groningen [najaar 2024]

Deze scholing is gratis beschikbaar gesteld enkel voor professionals werkzaam in gemeente Groningen

Kinderen met druk en dwars gedrag vragen veel van je; het lesgeven, begeleiden of opvoeden lijkt dan bijna topsport. Soms is het moeilijk om de positieve kanten van deze kinderen te blijven zien, omdat ze zo vaak ongewenst gedrag vertonen. Daarnaast lijkt bij sommige kinderen geen enkele aanpak aan te slaan. Toch kan druk en dwars gedrag flink verminderen met een effectieve aanpak.

(0 beoordelingen)

€ 0,00

12 cursisten

Karin van Laer, Baukje van der Meer

Druk en Dwars (basis leerkrachten en pm'ers) Noardeast Fryslân - Dantumadiel [najaar 2024]

Deze scholing is beschikbaar gesteld enkel voor professionals werkzaam in gemeente Noardeast Fryslân & Dantumadiel. Overige kosten worden voldaan door de betreffende gemeente.

Kinderen met druk en dwars gedrag vragen veel van je; het lesgeven, begeleiden of opvoeden lijkt dan bijna topsport. Soms is het moeilijk om de positieve kanten van deze kinderen te blijven zien, omdat ze zo vaak ongewenst gedrag vertonen. Daarnaast lijkt bij sommige kinderen geen enkele aanpak aan te slaan. Toch kan druk en dwars gedrag flink verminderen met een effectieve aanpak.

(0 beoordelingen)

€ 825,00

12 cursisten